عه بدو عثمان و په رژه – بیرت دی یا نا عه بدو عثمان و په رژه – بیرت دی یا نا
بیرت دی یا ناعه بدو عثمان و په رژهNew mp3 Released
Exlusive
Shabaz Zamani – chatr Shabaz Zamani – chatr
chatrShabaz ZamaniNew mp3 Released
Exlusive
Sana Barzenje – Wenakant Sana Barzenje – Wenakant
WenakantSana BarzenjeNew mp3 Released
Exlusive
Adnan Karim – Shaw ba Adnan Karim – Shaw ba
Shaw baAdnan KarimNew mp3 Released
Exlusive
Sana Barzenja – raz Sana Barzenja – raz
razSana BarzenjaNew mp3 Released
Exlusive
عه بدو عثمان و په رژه – بیرت دی یا نا عه بدو عثمان و په رژه
Shabaz Zamani – chatr Shabaz Zamani
Sana Barzenje – Wenakant Sana Barzenje
Adnan Karim – Shaw ba Adnan Karim
Sana Barzenja – raz Sana Barzenja