Music

مظهر خالقی – فول آلبوم

دانلود آلبوم کردی جدید مظهر خالقی به نام فول آلبوم

 دانلود آلبوم فول آلبوم از مظهر خالقی با  لینک مستقیم

Download  Mazhar Khaleghi (Mazhari_Xalqi) Full Album

 

مظهر خالقی فول آلبوم

مظهر خالقی – فول آلبوم

آلبوم شماره۱

 

  ۰۱ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۶ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۱۳٫۴ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۴٫۹ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۸ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۵٫۹ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۶٫۵ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۳٫۱ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۵٫۷ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۴٫۴ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16

 

آلبوم شماره۲

  ۰۱ – Track.MP3۱۴ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۱۱٫۸ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۶ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۱۲٫۸ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۲٫۳ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۸ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۷ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۵٫۱ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۴٫۴ MBOct-05-16

 

آلبوم شماره۳

  ۰۱ – Track.MP3۶٫۴ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۴٫۳ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۵٫۷ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۴٫۵ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۷٫۳ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۳٫۹ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۹ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۶ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۳٫۵ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۴٫۵ MBOct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3۶٫۳ MBOct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۱۴ – Track.MP3۲٫۵ MBOct-05-16

 

 

آلبوم شماره۴

 

  ۰۱ – Track.MP3۳٫۱ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۴٫۷ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۲٫۸ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۶٫۳ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۲٫۹ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۲٫۶ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۲٫۷ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۷٫۴ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۲٫۵ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۲٫۹ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3۴٫۷ MBOct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3۱٫۷ MBOct-05-16
  ۱۴ – Track.MP3۳٫۲ MBOct-05-16
  ۱۵ – Track.MP3۳٫۶ MBOct-05-16
  ۱۶ – Track.MP3۳٫۷ MBOct-05-16

آلبوم شماره۵

  ۰۱ – Track.MP3۴٫۵ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۶٫۹ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۱۱٫۲ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۵ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۴٫۸ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۴ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۳٫۳ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۳٫۹ MBOct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3۳٫۴ MBOct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3۴ MBOct-05-16

آلبوم شماره۶

  ۰۳ – Track.MP3۳٫۳ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۳٫۷ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۳٫۷ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۵ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۴ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۳٫۵ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۴٫۴ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  heste ey nazenin.MP3۳٫۴ MBOct-05-16
  le la reshmali xelan.MP3۲٫۷ MBOct-05-16

آلبوم شماره۷

  ۰۱-pirdi sur.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۲-kemere shil.MP3۵٫۷ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۷٫۹ MBOct-05-16
  ۰۳-helale.MP3۶ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۵٫۶ MBOct-05-16
  ۰۴-boy denim le bokane.MP3۵٫۵ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۶٫۱ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۵٫۶ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۶٫۱ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۱۱٫۸ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۵٫۳ MBOct-05-16

آلبوم شماره۸

 

  ۰۱ – Track.MP3۳٫۶ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۲٫۵ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۲٫۱ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۳٫۹ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۶٫۷ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۵٫۷ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۴٫۳ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۶٫۸ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۶٫۸ MBOct-05-16

آلبوم شماره۹

  ۰۱ – Track.MP3۴٫۸ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۸ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۵٫۱ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۳٫۸ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۵٫۲ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۶ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۵٫۱ MBOct-05-16

آلبوم شماره۱۰

 

  ۰۱ – Track.MP3۵٫۴ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۵٫۳ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۹٫۸ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۴٫۸ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۵٫۸ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۵ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۵ MBOct-05-16
  sergul.MP3۵٫۷ MBOct-05-16

آلبوم شماره۱۱

 

  ۰۱ – Track.MP3۵٫۹ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۵ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۶٫۲ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۵٫۳ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۲ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۳٫۸ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۳٫۵ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۲٫۳ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۲٫۹ MBOct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3۳ MBOct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3۱٫۸ MBOct-05-16

آلبوم شماره۱۲

  ۰۱ – Track.MP3۳٫۵ MBOct-05-16
  ۰۲ – Track.MP3۵٫۵ MBOct-05-16
  ۰۳ – Track.MP3۸٫۷ MBOct-05-16
  ۰۴ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۵ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۶ – Track.MP3۴٫۸ MBOct-05-16
  ۰۷ – Track.MP3۴٫۶ MBOct-05-16
  ۰۸ – Track.MP3۳٫۶ MBOct-05-16
  ۰۹ – Track.MP3۴٫۵ MBOct-05-16
  ۱۰ – Track.MP3۵٫۸ MBOct-05-16
  ۱۱ – Track.MP3۶ MBOct-05-16
  ۱۲ – Track.MP3۵٫۷ MBOct-05-16
  ۱۳ – Track.MP3۴٫۴ MBOct-05-16

آلبوم گلچین

 

  ۱۱AX LEYL U DAX LEYL.mp3۷٫۳ MBOct-05-16
  ۱۳Nexmey jin.MP3۵٫۴ MBOct-05-16
  ۱۶Aweney dulberi.MP3۴ MBOct-05-16
  ۲۱Boni helalan.MP3۶٫۱ MBOct-05-16
  ۵۰Ey nishtiman.MP3۶٫۷ MBOct-05-16
  ۶۱miqam.MP3۱۶٫۱ MBOct-05-16
  ۶۲Perchem siya.MP3۵٫۵ MBOct-05-16
  ۶۹Amine nazenine.mp3۴٫۱ MBOct-05-16
  ۷۶Letan nabinewe.MP3۴٫۳ MBOct-05-16
  ۸۰Berhelbene.MP3۴٫۹ MBOct-05-16

 

 

وی در خانواده‌ای از مشایخ کرد بدنیا آمد. از همان نوجوانی به یادگیری موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی کردی پرداخت.

اولین اجرای ضبط شده استاد متعلق به دههٔ سی است که در رادیو سنندج و به زبان فارسی اجرا کرده است. او دانش‌آموختهٔ فیزیک از دانشگاه تهران است و قبل از ورودش به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران دبیر دبیرستانهای تهران بود. از او بیش از ۲۵۰ آواز فولکلوریک ضبط و ثبت شده است. مظهر خالقی تا قبل از مهاجرتش به انگلستان و سپس اقامتش در کردستان عراق درسمت مدیر کل تلویزیون سنندج و کرمانشاه فعالیت کرد. وی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ رئیس رادیو و تلویزیون کرمانشاه بود. در این دوران فعالیت‌های موسیقی ارکستر رادیو کرمانشاه رونق گرفته و خوانندگان و نوازندگان مطرح کرد با رادیو کردی کرمانشاه به همکاری پرداختند.

وی در کنار سید علی اصغر کردستانی و محمد ماملی و حسن زیرک و ناصر رزازی از خوانندگان برجسته و شناخته‌شدهٔ موسیقی کردی به شمار می‌آید آهنگ‌های بسیاری از وی با آهنگسازی و تنظیم مرحوم مجتبی میرزاده، ضبط شده‌است. علاوه بر کتابهایی که توسط نویسندگان مختلف در مورد زندگی هنری استاد به بازار کتاب آمده اخیراً کتابی از اشعار آهنگهای مشهور وی نیز چاپ شده است؛ و مجموعه‌ای از آثار و آوازهایش با نظارت کامل خودش در انستیتوی فرهنگ و فولکلور کردستان بصورت صوتی منتشر شده است.وی باجناق جلال طالبانی رییس جمهور سابق عراق است

از ترانه‌های مشهور وی می‌توان «په پولهٔ ئازاد»، «ئه‌گه ڕێمه‌وه»، «ئاسۆی کورد» و «بیرت ده‌که‌م» را نام برد. آوازی به زبان انگلیسی از او با همکاری ارکستر سمفونیک بغداد و سلیمانیه به یادمان حادثه حلبچه به یادگار مانده است.

از سال ۱۳۹۰ از صدا و سیمای مرکز سنندج صدای ایشان گاهگاهی پخش می‌شود. او هم اکنون مدیر (ئینستوتی که له پوری کورد) در سلیمانیه کردستان عراق است. این مرکز در زمینهٔ هنر، ادبیات و فلکلور کرد فعالیت می‌کند.

در رادیو ملی آوا برخی از آثار استاد پخش میشودوی دارای مدرک دکترا دررشته فیزیک میباشد .